Provozní řád kluziště

PROVOZNÍ ŘÁD KLUZIŠTĚ

Vstupem do areálu kluziště každý návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu, který slouží k dodržování platných předpisů k ochraně zdraví a bezpečnosti, a zavazuje se jej dodržovat.

Vstup do prostoru areálu kluziště je možný pouze v provozní době, a to přes hlavní vchod.

Návštěvníci kluziště jsou povinni dbát pokynů správce veřejného bruslení a řídit se jimi.

Každý návštěvník vstupuje do prostoru kluziště na vlastní nebezpečí a nenese žádnou zodpovědnost za případné úrazy a zranění. Provozovatel neručí za odložené věci návštěvníků.

Správce kluziště je oprávněn na nezbytně dlouhou dobu uzavřít kdykoli během dne kluziště, pro technický servis ledové plochy.

V PROSTORU AREÁLU KLUZIŠTĚ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO

 • Vstup na ledovou plochu bez bruslí (vyjímku tvoří doprovod dítěte. tj. jedna osoba se zakoupenou platnou vstupenkou, která učí bruslit dítě mladší deseti let)
 • Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů
 • Tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru, házení sněhových koulí pískání
 • Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím, požívání alkoholu a jiných omamných látek, kouření
 • Odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená
 • Vodit psy a jiná zvířata
 • Vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem
 • Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště nedbalým chováním nebo chování se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování
 • Vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost

Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů správce veřejného bruslení a řídit se jimi.

Vyhrazení kluziště pro hokejový zápas, či jinou soutěž je možný pouze po předchozí dohodě se správcem kluziště.

Vstup do prostoru kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, znečištěným, zapáchajícím, nebo vzbuzujícím odpor a může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit správci kluziště.

Veřejné bruslení končí v uvedenou provozní dobu, nebo na výzvu správce. Bruslaři jsou poté povinni neprodleně opustit ledovou plochu.

Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z prostoru kluziště, v případě porušení tohoto provozního řádu. Toto vyloučení provádí službu konající správce, bez nároku na jakoukoli náhradu. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník prostor kluziště, jsou jej správci oprávnění vyvést, popř. požádat o zakončení Městskou policií či Policii ČR.

ŠKODY A ZTRÁTY

 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené
 • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob
 • Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz
 • Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat správci, který provede zápis do knihy nálezů
 • Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením kluziště

PRVNÍ POMOC, ÚRAZY

 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přizvat ihned správce, který přivolá pomoc
 • Za zajištění přivolání lékařské pomoci v prostorách kluziště při veřejném bruslení odpovídá služba konající dozor – správce
 • Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u správce kluziště)
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost
 • Lékárnička se nachází u správce konajícího službu

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisu o ochraně státního soukromého majetku.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Rychlá záchranná služba 155

Hasiči 150

Provozovatel: ANERIKO services s.r.o., JVoroněžská 174/28, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha

 

PŮJČOVNÍ ŘÁD

 

Brusle se půjčují dle platného ceníku na základě předložení průkazu totožnosti, případně proti složení zálohy ve výši 500 Kč / jeden pár bruslí. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit brusle i bez udání důvodu.

Návštěvník půjčením bruslí uzavírá s provozovatelem nájemní smlouvu k bruslím. Provozovatel, vědom si obecného užívání termínu „půjčovna bruslí“ apod. dále označuje pro srozumitelnost širokému spektru návštěvníků nájemní vztah jako „půjčení bruslí“ apod.

Brusle jsou provozovatelem návštěvníku půjčovány na časové úseky odpovídající jedné hodině, tedy 60 minutám. Brusle je návštěvník povinen vrátit nejpozději do 15 minut po skončení doby jím zaplaceného časového úseku. Vrátí-li návštěvník brusle až po této době prodloužené o 15 minut viz ujednání výše, je povinen doplatit půjčovné až do vrácení bruslí za každou další dosud nezaplacenou hodinu včetně smluvní pokuty ve výši 50% z doúčtované částky. Nevrátí-li brusle ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení bruslí vymáháno právní cestou. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva bude dodatečně návštěvníkem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita, a to z jakéhokoli důvodu.

Při převzetí v půjčovně je návštěvník povinen se přesvědčit o stavu bruslí.

Návštěvník bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené brusle řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí brusle přenechat k užívání jinému. V bruslích se návštěvník pohybuje pouze po plochách krytých gumovým povrchem a ledové ploše kluziště.

Návštěvník je odpovědný za případnou škodu na půjčených bruslích a za jejich stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním bruslí návštěvník neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčených bruslí, je návštěvník povinen toto oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu. Povinnost návštěvníka nahradit škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.

Povinností návštěvníka je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání půjčených bruslí se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.

Výpůjčním časem se rozumí čas od doby půjčení bruslí až do doby vrácení bruslí

Jízda na půjčených bruslích je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené jím půjčenými bruslemi na jeho vlastním majetku ani na jiných věcech movitých I nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu půjčení bruslí ani na zdraví návštěvníka po celou dobu trvání půjčení bruslí.


V Praze dne 1.11.2023

KONTAKT

Ulice U Kunratického lesa, Westfield Chodov - vchod A.

[email protected]

+420 602 173 360