Pravidla Kluziště

 1. Návštěvník je povinen ponechat si vstupenku u sebe po celou dobu pobytu v areálu kluziště předložit ji na výzvu pořadatele ke kontrole.
 2. Do areálu kluziště je zakázáno vodit psy a jiná zvířata bez předchozího povolení. Toto povolení může udělit pouze pořadatel
 3. V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
  • Kouření, vstup na ledovou plochu s vlastním jídlem a pitím
  • Vstup na ledovou plochu bez bruslí (vyjímku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba se zakoupenou platnou vstupenkou)
  • Sezení na mantinelech a zábradlích, přelézání mantinelů
  • Tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru, házení sněhových koulí, pískání
  • Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním
  • Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
  • Vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem. Výjimku uděluje pouze pořadatel.
  • Jednat proti zásadám slušného chování, bezpečného a hygienicky nezávadného chování
  • Donášet hořlaviny, jedovaté látky, alkohol, drogy, výbušniny, nože, zbraně a jinak nebezpečné předměty
  • Svévolně přemísťovat zařízení a nábytek, manipulovat s rozvody vody, elektřiny a ostatním zařízením
  • Vstupovat do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. za ledovou plochou, zázemí, atd.)
 1. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pořadatelů a řídit se jimi.
 2. Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám značně znečištěným, zapáchajícím, nebo vzbuzujícím odpor. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a také osobám, jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami. Vstup do areálu může být osobám odepřen také z kapacitních důvodu areálu kluziště.
 3. Návštěvníci kluziště, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesným schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě a ostatním návštěvníkům.
 4. Změny směru bruslení organizují pouze pořadatelé, a to písknutím a zvoláním: ZMĚNA SMĚRU
 5. Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele, ukončujícího veřejné bruslení.
 6. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci povinni areál kluziště neprodleně opustit.
 7. Provozovatel kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení tohoto provozního řádu. Toto vyloučení provádí pořadatel, bez nároku na vrácení vstupné Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pořadatelé oprávnění vyvést. V krajním případě může takové osobě pořadatel trvale zakázat vstup do areálu kluziště v souladu s odstavcem 7 tohoto provozního rádu.
 8. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnostech je určeno viditelné označené místo první pomoci u infromací/pokladny. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto provozního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 9. Součástí kluziště je nehlídaný prostor, který slouží výhradně k přezutí bruslí a k převlékání, který lze v době veřejného bruslení bezplatně k tomuto účelu využít. Provozovatel kluziště nenese odpovědnost za odložené věci.
 10. V areálu kluziště není žádné místo, které by bylo určeno na odkládání věcí, a návštěvníci kluziště jsou povinni si své věci střežit. V případě jejich odložení v areálu kluziště neodpovídá provozovatel kluziště za škodu na nich způsobenou.
 11. Návštěvníci areálu kluziště souhlasí s tím, aby fotografie, filmy, videozáznamy a jiné obrazové a zvukové záznamy zachycující je, jakožto osoby, mohly být pořízeny a případně užity, a to bez peněžité náhrady.

KONTAKT

Ulice U Kunratického lesa, Westfield Chodov - vchod A.

[email protected]

+420 602 173 360